Поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА за неприкосновеност на лични данни

Ръководството на СОЛИФОРМ ЕООД, официално декларира своята ПОЛИТИКА за неприкосновеност на лични данни, която е документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на фирмата и е на разположение пред заинтересованите страни.

СОЛИФОРМ ЕООД следва и счита опазването на личните данни  на своите служители, партньори и клиенти за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

 • СОЛИФОРМ ЕООД е търговскo дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205499107, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и Регламент (ЕС) 2016/679.
 • СОЛИФОРМ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и и Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

София 1532, Казичене, Индустриална зона Казичене-Запад

тел.: 02/ 419 19 19

Ръководството на СОЛИФОРМ ЕООД се ангажира:

 • Да спазва международното, европейското и националното законодателство, регламентиращо обработването и защитата на лични данни;
 • Да определи фирмени регламенти и цели, осигуряващи непрекъснато подобряване в сферата на защитата на лични данни на служителите, партньорите и клиентите си и да извършва ежегодна оценка на състоянието на дейностите и процесите, свързани с обработка на лични данни.
 • Да прилага всички подходящи организационни и технически мерки, за да се предотврати неразрешен, незаконосъобразен и/или злонамерен достъп до информация, представляваща „лични данни“.
 • Да обработва събираните лични данни, единствено и само с цел еднозначно да се идентифицират физическите лица при установяване на настоящи и бъдещи трудово-правни или търговски отношения. Обработката на данни е вследствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора, произтичащи от изискванията на законодателството или когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето.
 • Да обработва „лични данни“ чрез съвкупност от действия, които могат да се с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:
 • Законосъобразност и добросъвестност на обработката на лични данни;
 • целесъобразност на обработката на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • пропорционалност на обработката на лични данни;
 • относимост на събираните лични данни, които не надхвърлят необходимото, във връзка с целите, за които се обработват;
 • актуалност и точност на обработваните лични данни;
 • съхраняване за срок не по-дълъг от необходимото, за осъществяване на целта за която са събрани.
 • Да разкрива обработваните „лични данни“ само на следните изчерпателно изброени категории лица:
 • Физическите лица, за които се отнасят данните;
 • Лицата, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт;
 • Лицата, за които правото на достъп произтича по силата на договор.
 • Да съдейства при упражняването на правата на физическите лица, а именно:
 • Право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • Право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;
 • Право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг;
 • Право на защита – пред КЗЛД (https://www.cpdp.bg/) и съдебен ред.

Как и защо използваме личните Ви данни?

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента, партньора, кандидат за работа, служител;
 • управление и изпълнение на Вашите поръчки за услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне на предложение/оферти за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които сте заявили при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти и др.
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване;
 • възникване и управление на трудовоправни отношения;
 • изплащане на трудово възнаграждение и др.
 • За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за здравното осигуряване и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и трудово-правни отношения;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.
 • След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

 • изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги, предоставяни от СОЛИФОРМ ЕООД;
 • изготвят се подходящи за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни.

Какви данни обработваме :

 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • електронна поща, писма, информация за поръчките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 • ако кандидатствате за работа при нас, ще ви помолим за данни за контакт (имейл, телефонен номер) и информация за образованието ви и досегашната ви трудова дейност, за да можем да преценим дали отговаряте на базовите изисквания за заемане на вакантните ни позиции;
 • ако започвате работа при нас, ще ви помолим за данните, нормативно изисквани при възникване на трудово правоотношение (Наредба № 4 от 11.05.1993г.).

Кога заличаваме Вашите лични данни:

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с търговските договорни правоотношения, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяването му или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните: по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Нормативното изискване за съхранение на данни, във връзка с трудови правоотношения е до 50г., в зависимост от типа данни.

Ред за реализиране на правата на субектите (физическите лица), по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679:

 • Физическите лица, упражняват правата си, като подават лично или чрез изрично упълномощено лице, писмено заявление до администратора, съдържащо минимум следната информация:
 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за комуникация, предоставяне на информацията и други действия по чл.15-22 от Регламента;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • Ако Заявлението се подава от упълномощен представител, към него се прилага съответното пълномощно.
 • Подаването на заявление и предоставянето на информация е безплатно.
 • Заявлението може да се подаде и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 • Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня, следващ деня на подаване на искането, и съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни.
 • Администраторът изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

Последици от отказ на предоставяне на лични данни:

 • Изрично съгласие на физическите лица, чиито данни се обработват не винаги е необходимо, ако Администраторът разполага с друго правно основание за обработка на лични данни – например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството и други действащи нормативни актове.
 • Изисканите данни от служителите, обработващи лични данни са съобразени с целта на събирането и обработването им (установяване на трудово-правни или търговски взаимоотношения) и имат задължителен характер. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, СОЛИФОРМ ЕООД няма да бъде в състояние да осъществи предмета на взаимоотношенията.
 • Обработването на лични данни за цели, които не се основават на нормативни изисквания, а се осъществяват на основание писмено съгласие на физическото лице, може да се преустанови,блокира и заличи във всеки един момент, при писмено оттегляне на съгласието. Отказ от предоставяне на лични данни за такива цели няма да доведе до последици за физическото лице.

Ръководството на СОЛИФОРМ ЕООД се ангажира чрез  постоянно подобряване на своята Политика и адекватни мерки да създава и поддържа необходимите условия за опазване на събираните и обработвани лични данни на своите служители, клиенти и партньори.